درباره من :

شهر محل سکونت :

حداقل دستمزد در ساعت : 0 ریال

حداقل ساعت کار روزانه : 0 ساعت

25 0 42
8 0 22
28 9 55
35 15 71
پایان
پایان 44 23 109
افتابگردان
افتابگردان 29 0 65
48 26 118
جاده
جاده 16 0 35
غروب
غروب 39 19 87
زرد و ابی
زرد و ابی 41 25 85
غروب پل
غروب پل 60 34 155
زن و غروب
زن و غروب 58 37 131
پنجره
پنجره 13 0 22
تاب
تاب 19 0 35
جستجو
جستجو 19 0 30
نردبان
نردبان 30 0 43
اندوه
اندوه 26 0 42
کودکی
کودکی 17 0 24
 پاییز و کوچه باغ
پاییز و کوچه باغ 25 0 62
گنبد
گنبد 11 0 16
کودک کار
کودک کار 12 0 16
دوستی
دوستی 25 0 47
غروب
غروب 18 0 33
یزد
یزد 25 0 47
دمنوش
دمنوش 60 49 244
به سوی اسمان
به سوی اسمان 26 0 37
نان
نان 34 0 48
سلفی
سلفی 47 0 76
کافه
کافه 50 23 174
کافه نادری
کافه نادری 42 21 126
کافه
کافه 25 10 63
کافه
کافه 29 14 93
27 10 84
انزلی
انزلی 16 0 29
گل و بهار
گل و بهار 25 0 43
آفتابگردان
آفتابگردان 66 36 290
گل یخ
گل یخ 28 9 95
اسب سفید
اسب سفید 41 0 58
روز برفی
روز برفی 29 0 44
جاده
جاده 18 0 28
سیاه و سفید
سیاه و سفید 26 0 33
قونیه
قونیه 17 0 21
قدم های پاییز
قدم های پاییز 30 0 39
21 0 30
وارونه
وارونه 26 0 38
گل زنبق
گل زنبق 13 0 18
کودک
کودک 10 0 14
27 0 33
کودک کار
کودک کار 21 0 27
دورهمی
دورهمی 11 0 13
فانوس دریایی
فانوس دریایی 20 0 27
پل
پل 21 0 26
قونیه
قونیه 21 0 24
چتر
چتر 11 0 14
بانوی پاییز
بانوی پاییز 17 0 23
زن روستایی
زن روستایی 28 0 35
پنجره
پنجره 21 0 28
قایق ها
قایق ها 25 0 31
پرنده ات را آزاد کن
پرنده ات را آزاد کن 25 0 30
24 0 31
یزد
یزد 22 0 28
کودک
کودک 16 0 25
غروب پل
غروب پل 8 0 15
مادیان
مادیان 37 0 44
انعکاس غروب
انعکاس غروب 8 0 13
جشن
جشن 21 0 25
پاییز
پاییز 8 0 11
بانوی پاییز
بانوی پاییز 8 0 11
نگاه سگ
نگاه سگ 5 0 7
سفال
سفال 10 0 14
لبخند کودک
لبخند کودک 4 0 7
پل خورشید
پل خورشید 13 0 21
گلدانها
گلدانها 48 21 145
47 0 78
کتری گل
کتری گل 54 25 204
30 11 85
پاییزی
پاییزی 24 0 53
رها و اسیر
رها و اسیر 23 0 36
گلدان
گلدان 18 0 25
سبز و بهار
سبز و بهار 17 0 21
ورود
ورود 16 0 21
19 0 31
بنفشه
بنفشه 25 0 50
جاده بهاری
جاده بهاری 54 0 91
انعکاس
انعکاس 21 0 44
قصه ایست این شهر
قصه ایست این شهر 10 0 15
کجا رفته اند برگهای پاییز؟  هربهار پرسیده ام
کجا رفته اند برگهای پاییز؟ هربهار پرسیده ام 25 0 37
نور باران
نور باران 42 23 107
دنیای بی درخت
دنیای بی درخت 31 0 49
شیپوری
شیپوری 16 0 29
باغچه
باغچه 12 0 22
شکوفه
شکوفه 31 9 72
ماهی گلی
ماهی گلی 42 19 104
نوروز
نوروز 55 23 149
مریم گلی
مریم گلی 20 5 59
25 6 77
هفت سین
هفت سین 27 12 88
32 0 68
35 0 63
30 0 95
پنجره
پنجره 21 0 30
خوشا پر کشیدن ،  خوشا رهایی
خوشا پر کشیدن ، خوشا رهایی 44 0 90
طبیعت
طبیعت 24 0 48
دریاچه نمک
دریاچه نمک 24 0 48
خورشید نهان
خورشید نهان 31 0 59
کوچه باغ خیس
کوچه باغ خیس 45 15 134
ارامش گرم
ارامش گرم 90 37 298
53 23 143
عبور از مه
عبور از مه 51 19 131
پاییز کوچه باغ
پاییز کوچه باغ 39 12 98
بی کران
بی کران 68 26 190
32 0 67
32 0 61
بی آرزو
بی آرزو 49 0 102
20 0 32
22 0 45
کافه
کافه 21 0 41
17 0 27
19 0 30
ریتم و پرنده
ریتم و پرنده 23 0 43
29 0 53
18 0 31
18 0 43
23 0 35
زین و کودک
زین و کودک 16 0 35
23 0 40
12 0 18
17 0 32
عروس
عروس 22 0 48
حسرت پرواز
حسرت پرواز 19 0 42
چتر نور
چتر نور 16 0 29
پرواز سرخ
پرواز سرخ 17 0 43
من به کجا سفر کنم
من به کجا سفر کنم 14 0 27
33 12 95
11 5 32
20 10 64
پرواز سرخ
پرواز سرخ 25 12 83
ارتفاع بی خبری
ارتفاع بی خبری 30 0 81
 در انتظار بهار
در انتظار بهار 25 0 56
سیاه و سفید
سیاه و سفید 24 0 48
نگاه
نگاه 36 0 62
چشمهایش
چشمهایش 29 0 67
من آسمان را دیده ام
من آسمان را دیده ام 33 0 79
دریچه
دریچه 25 0 53
درخت و‌دوستان
درخت و‌دوستان 119 81 348
کلبه
کلبه 22 0 45
دوستی
دوستی 19 0 49
درخت و دوستان
درخت و دوستان 33 0 83
انتظار
انتظار 15 0 30
سیاه و سفید
سیاه و سفید 20 0 37
کوچه
کوچه 64 36 295
چشم ابی
چشم ابی 37 0 79
لبخند کودک
لبخند کودک 41 0 92
سیاه و سفید
سیاه و سفید 36 0 83
گیلدا
گیلدا 17 0 46
بازگشت
بازگشت 25 0 72
جلوه
جلوه 38 0 123
مادرانه
مادرانه 25 0 91
زین
زین 12 0 41
پایان
پایان 29 0 78
چراغی در دستم
چراغی در دستم 30 0 97