بی شک در هر حرفه ای حضور در جشنواره ها و نمایشگاه های ملی و بین المللی با هدف انتقال تجربه و دانش و دیده شدن از الویت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. ما در عکستیک با برگزاری رویدادهای تخصصی و معرفی وقایع عکاسی در ایران و جهان شما را از آخرین اخبار این حوزه مطلع کرده و زمینه مشارکت و حضور شما را در جشنواره ها و نمایشگاهها فراهم میکنیم.