چالش خودرو (هر عکسی که خودرو در آن باشد بدون حضور انسان)

تمام کسانی که عکسی در چالش دارند یامیخواهند رای دهند حتما باید به 15 عکس تیک بدهند در صورتیکه تعداد تیکها کمتر باشد در صورت برنده شدن در چالش جایزه به ایشان تعلق نمیگیرد

برای اضافه کردن عکسهای بیشتر حساب خود را شارژ نمایید (اینجا)

Tik 19 Tik 24 Tik 14 Tik 10 Tik 9 Tik 20 Tik 22 Tik 35 Tik 20 Tik 37 Tik 27 Tik 19 Tik 11 Tik 16 Tik 31 Tik 37 Tik 18 Tik 33 Tik 14 Tik 15 Tik 24 Tik 13 Tik 21 Tik 30 Tik 16 Tik 25 Tik 24 Tik 22 Tik 24 Tik 13 Tik 22 Tik 31 Tik 29 Tik 14 Tik 22 Tik 23 Tik 19 Tik 18 Tik 43 Tik 16 Tik 17 Tik 28 Tik 29 Tik 26 Tik 18 Tik 37 Tik 31 Tik 19 Tik 18 Tik 36 Tik 36 Tik 42 Tik 13 Tik 20 Tik 16 Tik 19 Tik 24 Tik 35 Tik 28 Tik 30 Tik 19 Tik 16 Tik 16 Tik 14 Tik 34 Tik 36 Tik 28 Tik 16 Tik 29 Tik 25 Tik 39 Tik 20 Tik 18 Tik 44 Tik 19 Tik 32 Tik 25 Tik 34 Tik 28 Tik 22 Tik 16 Tik 35 Tik 14 Tik 12 Tik 14 Tik 27 Tik 16 Tik 30 Tik 17 Tik 35 Tik 20 Tik 18 Tik 16 Tik 24 Tik 13 Tik 38 Tik 0 Tik 32 Tik 36 Tik 13 Tik 22 Tik 13 Tik 38 Tik 41 Tik 15 Tik 31 Tik 24 Tik 24