چالش کافی شاپ ( عکس هر چیزی که مربوط به کافی شاپ است را میتوانید در این چالش آپلود کنید و با هر دوربینی آزاد میباشد)

تمام کسانی که عکسی در چالش دارند یامیخواهند رای دهند حتما باید به 15 عکس تیک بدهند در صورتیکه تعداد تیکها کمتر باشد در صورت برنده شدن در چالش جایزه به ایشان تعلق نمیگیرد

برای اضافه کردن عکسهای بیشتر حساب خود را شارژ نمایید (اینجا)

Tik 11 Tik 12 Tik 19 Tik 13 Tik 45 Tik 42 Tik 19 Tik 21 Tik 12 Tik 5 Tik 14 Tik 10 Tik 23 Tik 14 Tik 17 Tik 9 Tik 9 Tik 34 Tik 11 Tik 23 Tik 17 Tik 21 Tik 47 Tik 12 Tik 12 Tik 19 Tik 45 Tik 8 Tik 10 Tik 23 Tik 17 Tik 9 Tik 16 Tik 12 Tik 39 Tik 23 Tik 16 Tik 14 Tik 0 Tik 16 Tik 51 Tik 12 Tik 13 Tik 20 Tik 8 Tik 10 Tik 7 Tik 21 Tik 6 Tik 14 Tik 21 Tik 18 Tik 15 Tik 12 Tik 15 Tik 16 Tik 46 Tik 14 Tik 11 Tik 9 Tik 20 Tik 15 Tik 23 Tik 24 Tik 23 Tik 13 Tik 16 Tik 11 Tik 10 Tik 12 Tik 15 Tik 18 Tik 14 Tik 23 Tik 15 Tik 10 Tik 15 Tik 13 Tik 12 Tik 14 Tik 18 Tik 22 Tik 17 Tik 16 Tik 15 Tik 11 Tik 13 Tik 9 Tik 10 Tik 21 Tik 6 Tik 23 Tik 11 Tik 11 Tik 21 Tik 8 Tik 15 Tik 13 Tik 8 Tik 14 Tik 21 Tik 18 Tik 21 Tik 49 Tik 22 Tik 12